ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI -
JAK POMAGA?

Choć często trudno rodzicom o tym myśleć, to warto złożyć wniosek o Orzeczenie o Niepełnosprawności dla dziecka z ciężką WWS. Od jego posiadania zależy wiele przywilejów tak dla dziecka, jak i rodzica-opiekuna. Orzeczenie o niepełnosprawności umożliwia staranie się m.in. o:
 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • dodatkowy wymiar urlopu wychowawczego,
 • objęcie opieką fundacji (i założenie subkonta),
 • objęcie opieką hospicjum domowego,
 • w przypadku braku zaświadczenia „Za życiem” uprawnia do korzystania z zapisanych w ustawie przywilejów.

Orzeczenie o niepełnosprawności – jak pomaga?

Choć często trudno rodzicom o tym myśleć, to warto złożyć wniosek o Orzeczenie o Niepełnosprawności dla dziecka z ciężką WWS. Od jego posiadania zależy wiele przywilejów tak dla dziecka, jak i rodzica-opiekuna.
Orzeczenie o niepełnosprawności umożliwia staranie się m.in. o:

 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • dodatkowy wymiar urlopu wychowawczego,
 • objęcie opieką fundacji (i założenie subkonta),
 • objęcie opieką hospicjum domowego,
 • w przypadku braku zaświadczenia „Za życiem” uprawnia do korzystania z zapisanych w ustawie przywilejów.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK I JAKIE DOKUMENTY DOŁĄCZYĆ?

Wniosek o wydanie Orzeczenia o Niepełnosprawności składa się w Miejskim lub Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności, odpowiadającym miejscu zamieszkania (to organ powiatowy, najczęściej ma siedzibę przy starostwie). Wniosek wypełnia lekarz – pediatra lub kardiolog. Lepiej jednak, zwłaszcza gdy jest to nasz pierwszy wniosek, by wypełnił go specjalista – kardiolog, który zna wnikliwie sytuację medyczną dziecka. Wniosek można złożyć nawet krótko po urodzeniu dziecka. Dołącza się do niego posiadaną dokumentację medyczną oraz ewentualnie inne wymagane dokumenty. O dokumentację warto zatroszczyć się jeszcze w czasie pobytu dziecka w szpitalu, zwłaszcza jeśli jest on odległy od naszego miejsca zamieszkania. Oprócz wypisu mogą się przydać np. protokoły zabiegów czy operacji. 

JAKIE PRZYWILEJE DAJE ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI?

Orzeczenie wydawane dla dzieci poniżej 16 r. ż. nie zawiera stopni (lekkiego, znacznego czy umiarkowanego), ale istotne są punkty, jakie punkty zostały oznaczone w orzeczeniu jako „wymaga” lub „dotyczy”. Dla dzieci z wadami serca najważniejsze będą:

PUNKT 5 

Jeśli został uwzględniony, uprawnia do tego, by lekarz wypisał zlecenie na środki medyczne typu ortezy, wózki, specjalistyczne buty czy foteliki (jeśli dochodzą np. problemy neurologiczne), ale też cewniki do karmienia, pieluchomajtki i inne.

PUNKT 6
 
Punkt ten ułatwia korzystanie m.in. ze wsparcia instytucji rządowych, samorządowych i pozarządowych w zakresie rehabilitacji czy specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) oraz wsparcia socjalnego.
 

PUNKT 7 i 8

Posiadanie orzeczenia z uwzględnionymi w tym zapisie łącznie pkt. 7 „konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji” i 8 „konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji” umożliwia rodzicowi staranie się o :

 • świadczenie pielęgnacyjne (w przypadku konieczności rezygnacji z pracy lub braku możliwości podjęcia zatrudnienia w związku z opieką nad dzieckiem) w wysokości 2458 zł oraz
 • zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł

Ten ostatni można uzyskać także zawsze w przypadku, gdy Zespół zdecydował się zaliczyć dziecko do grona osób niepełnosprawnych, niezależnie od zaznaczonych w orzeczeniu punktów. Rodzic może pobierać zasiłek pielęgnacyjny i pracować zawodowo.

PUNKT 9

Uzyskanie przez dziecko pkt 9 uprawnia do wyrobienia karty parkingowej, umożliwiającej opiekunom, w przypadku podróży z dzieckiem, parkowanie w miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych oraz zwolnienie z części opłat parkingowych.

WAŻNOŚĆ ORZECZENIA

Orzeczenie wydawane jest czasowo, dla dzieci z reguły na krótki okres np. 2 lat. Aby starać się o nie ponownie, należy złożyć nowy wniosek z uwzględnieniem nowych wypisów, zaświadczeń lekarskich i opinii. Aby zachować prawo do ciągłości świadczenia wniosek należy złożyć nie wcześniej niż 30 dni przed końcem orzeczenia

Niektórzy pracownicy Zespołów ds. Orzekania o Niepełnosprawności uznają za bezzasadne przyznawanie orzeczeń dzieciom poniżej 1 roku życia, twierdząc, iż dziecko takie zawsze wymaga stałej opieki. To błąd, bo opieka nad dzieckiem z WWS wygląda zdecydowanie inaczej niż nad zdrowym. Jest trudniejsza, wymaga uważności, podawania leków, prowadzenia bilansu, pomiarów, wizyt u specjalistów i rehabilitacji. Jeśli treść orzeczenia budzi nasze wątpliwości możemy, w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenie, odwołać się do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, a w ostateczności do sądu. 

ODWOŁANIE

W przypadku, gdy nie zgadzamy się z treścią wydanego Orzeczenia o niepełnosprawności, mamy prawo złożyć odwołanie od orzeczenia. Należy to zrobić pisemnie, w ciągu 14 dni od dnia jego doręczenia. Odwołujemy się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, ale za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie, czyli odwołanie składamy w zespole, który wydał orzeczenie. Może się bowiem zdarzyć, że już ten zespół przychyli się do naszego wniosku (tzw. samokontrola organu wydającego decyzję).
Co napisać w odwołaniu?
 • dane swoje i dziecka (imiona i nazwiska, adres zamieszkania, PESEL, jeśli dziecko posiada),
 • numer i datę wydania orzeczenia, od którego się odwołujemy,
 • punkty, w zakresie których wnioskujemy o zmianę (możemy odwołać się tylko od części orzeczenia, np. zakwestionować okres, na jako zostało wydane albo punk, który nie został przyznany). W takim wypadku tylko ta część orzeczenia będzie ponownie rozpatrywana,
 • opisane własnymi słowami uzasadnienie (np. wskazanie w jakim zakresie dziecko wymaga naszej opieki, jakie czynności wykonujemy, co obserwujemy, czy i jak często podajemy leki, badamy ciśnienie, saturację, czy robimy bilans, pomagamy w karmieniu.
Od orzeczenia wydanego przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności przysługuje z kolei odwołanie do sądu pracy w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie to wnosi się za pośrednictwem zespołu wojewódzkiego, który także może zmienić lub uchylić wydane przez siebie orzeczenie. Sprawa w sądzie pracy może trwać nawet kilkanaście miesięcy, a kluczowe są opinie biegłych. Postępowanie sądowe w sprawach odwołań jest zwolnione od kosztów i opłat sądowych.