DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent, jak i przedstawiciel ustawowy (rodzic) może mieć wgląd, jak i uzyskać kopię dokumentacji z przebiegu leczenia, tj. wyniki badań diagnostycznych, wypisy, protokoły operacji, opisy i nagrania badań obrazowych. Może być ona niezbędna np:
 • w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności,
 • w przypadku podejrzenia popełnienia błędu lekarskiego,
 • w celu przedstawienia w ośrodku, w którym planuje się dalsze leczenie.

DOSTĘP DO DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

Pacjent, jak i przedstawiciel ustawowy (rodzic) może mieć wgląd, jak i uzyskać kopię dokumentacji z przebiegu leczenia, tj. wyniki badań diagnostycznych, wypisy, protokoły operacji, opisy i nagrania badań obrazowych. Może być ona niezbędna np:

 • w celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności,
 •  w przypadku podejrzenia popełnienia błędu lekarskiego,
 • w celu przedstawienia w ośrodku, w którym planuje się dalsze leczenie.

ZASADY UDSTĘPNIANIA W ŚWIETLE PRZEPISÓW PRAWA

Zasady udostępniania dokumentacji określa regulamin organizacyjny szpitala, jak i Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. 
Pierwsze wydanie kopii danej dokumentacji jest bezpłatne. Szpital może udostępnić pacjentowi lub przedstawicielowi ustawowemu:

 • oryginał do wglądu na miejscu,
 • dokument w postaci wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku,
 • kopię na nośniku danych (o ile regulamin szpitala przewiduje taką możliwość),
 • kopię za pośrednictwem poczty elektronicznej (o ile regulamin szpitala przewiduje taką możliwość),
 • w szczególnych, określonych w ustawie wypadkach także wydać oryginał za potwierdzeniem odbioru.

JAK NAPISAĆ WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTÓW?

W celu uzyskania dokumentacji należy napisać wniosek o jej udostępnienie do wglądu lub przesłanie kopii. Wniosek kierujemy do Działu Statystyki / Działu Udostępniania Dokumentów, a w mniejszych szpitalach bezpośrednio do dyrekcji lub sekretariatu. Większe szpitale posiadają własne wzory wniosków dostępne do pobrania na stronach internetowych. Do mniejszych jednostek najczęściej należy napisać wniosek własnymi słowami. Powinien on zawierać:

 • datę,
 • dane wnioskodawcy,
 • nazwisko pacjenta, o którego dokumentację występujemy (jeśli jesteśmy przedstawicielami ustawowymi),
 • daty pobytu lub daty badań, których kopie chcemy uzyskać,
 • określenie formy/rodzaju kopii dokumentów i sposobu ich udostępnienia,
 • jeśli dokumenty wydawane są powtórnie także dane do faktury. Szpital może pobierać opłaty za powtórne wykonanie kopii dokumentów (w 2021 r. było to max 0.38 zł / stronę ksero i 2,18 zł za kopię na nośniku elektronicznym) oraz za przesyłkę. Pierwsze wydanie kopii danej dokumentacji jest bezpłatne.

Najczęściej konieczne jest przesłanie wniosku listownie (najlepiej to zrobić listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). Od momentu otrzymania pisma szpital powinien wydać dokumentację bez zbędnej zwłoki. Termin ten jest nieprecyzyjny, należy jednak przyjąć, zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, że maksymalny czas na udostępnienie dokumentacji medycznej przez szpital powinien trwać nie dłużej niż miesiąc.