ZASIŁEK MACIERZYŃSKI I USTAWA ZA ŻYCIEM

Rodzic dziecka w WWS może starać się o pomoc instytucjonalną i finansową w ramach kilku podmiotów i programów. Rodziny mogą także uzyskać zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” oraz być beneficjentami ogólnodostępnych programów typu Rodzina 500 + czy Dobry start 300 +. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej (MOPS, GOPS) w miejscu zamieszkania.

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI I USTAWA ZA ŻYCIEM

Rodzic dziecka w WWS może starać się o pomoc instytucjonalną i finansową w ramach kilku podmiotów i programów. Rodziny mogą także uzyskać zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” oraz być beneficjentami ogólnodostępnych programów typu Rodzina 500 + czy Dobry start 300 +. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej (MOPS, GOPS) w miejscu zamieszkania.

Zasiłek macierzyński

Kobieta, która urodzi w Polsce dziecko, a wcześniej była zatrudniona na umowę o pracę, najczęściej przechodzi na urlop macierzyński. Zasadniczo może składać się on z maksymalnie 52 tygodni, z czego 6 pierwszych jest obowiązkowych. Jest to pewne uproszczenie, ale opisuje bodaj najczęściej spotykaną sytuację. Nie inaczej może być w przypadku matki dziecka niepełnosprawnego. Warto jednak pamiętać, że jeśli dziecko wymaga opieki szpitalnej, a mama po porodzie wykorzystała co najmniej 8 tygodni zasiłku macierzyńskiego, może ona przerwać okres pobierania zasiłku, a pozostałą jego część wykorzystać po wypisaniu dziecka ze szpitala. W czasie pobytu dziecka w szpitalu może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. To dobra opcja, zwłaszcza w momencie, gdy pobyt dziecka w szpitalu będzie trwał kilka tygodni lub miesięcy. Wymaga to jednak dobrej logistyki i pokonania machiny biurokratycznej, co może być niełatwe w wypadku, gdy mama z dzieckiem przebywa w placówce oddalonej nawet kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania (składania wniosków). 

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego część mam dzieci z WWS może wrócić do pracy. Ze względu na stan dziecka i konieczność sprawowania stałej opieki może okazać się to niemożliwe. Część rodziców rozważa przejście na urlop wychowawczy. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, rodzic może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do lat 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Ze względów finansowych korzystniejsze może okazać się zrezygnowanie z pracy i przejście na świadczenie pielęgnacyjne. Jest to możliwe w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności z uwzględnieniem pkt. 7 i 8 (Tak/wymaga/dotyczy). 

Ustawa Za życiem

CO TO JEST i KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 listopada 2016 określa formy pomocy rodzicom, którzy spodziewają się ciężko chorego dziecka oraz rodzinom, w których urodziło się takie dziecko. Dość powszechnie uważa się, że pomoc polega na wypłacie świadczenia w wysokości 4000 zł, katalog form wsparcia jest jednak szerszy.

Zgodnie z art 4 pkt 3 ustawy z przywilejów w niej opisanych może skorzystać dziecko (czy może raczej rodzic dziecka), u którego zdiagnozowano CIĘŻKIE I NIEODWRACALNE UPOŚLEŚDZENIE albo NIEULECZALNĄ CHOROBĘ ZAGRAŻAJĄCĄ JEGO ŻYCIU, KTÓRE POWSTAŁY W PRENATALNYM OKRESIE ROZWOJU DZIECKA lub W CZASIE PORODU (chodzi o czas powstania, nie rozpoznania schorzenia). Wady serca, które spełniają te kryteria również uprawniają więc do korzystania z przywilejów ustawowych. Schorzenie (wadę) potwierdza zaświadczenie wydane przez lekarza, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej (posiadającego praktykę w ramach NFZ lub pracującego w ośrodku mającym umowę z NFZ). Warto postarać się o nie już w czasie pierwszego pobytu dziecka w szpitalu (po urodzeniu) lub nawet jeszcze w czasie ciąży.

MAM ZAŚWIADCZENIE I CO DALEJ?
 
Przed ukończeniem przez dziecko 12 miesiąca życia, w odpowiednim dla miejsca zamieszkania GOPSie / MOPSie (lub innej instytucji powołanej do celów udzielania świadczeń pomocy społecznej), można złożyć wniosek o przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł. Poza zaświadczeniem, o którym mowa powyżej, należy dołączyć także drugie, potwierdzające korzystanie matki z opieki ginekologa najpóźniej od 10 tygodnia ciąży. Ośrodki pomocy społecznej bardzo często proszą o złożenie oryginału tych dokumentów, dlatego warto poprosić o zrobienie kopii i potwierdzenie ich za zgodność z oryginałem. Zaświadczenie potwierdzające nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu jest dokumentem, który będzie nam służył także potem, w opisanych poniżej wypadkach.
 
INNE PRZYWILEJE
 
Ustawa „Za życiem” obejmuje także rodziców spodziewających się dziecka. Zgodnie z jej zapisami matka, spodziewająca się ciężko chorego dziecka może liczyć m.in. na bezpłatną diagnostykę prenatalną oraz ułatwiony dostęp do leczenia i opieki okołoporodowej w ośrodku o najwyższym tj. III stopniu referencyjności, w tym wsparcie doradcy laktacyjnego.
Dzieciom z ciężkimi wadami ustawa gwarantuje ponadto m.in:
  • szybszy dostęp do poradni specjalistycznych (do 7 dni roboczych od zgłoszenia się),
  • dostęp do lekarza POZ na zasadach ustalonych dla osób uprzywilejowanych, co oznacza, ze świadczenie powinno zostać udzielone w dniu zgłoszenia,
  • darmową pomoc prawną,
  • opiekę hospicyjną,
  • wsparcie asystenta rodziny,
  • objęcie tzw. opieką wytchnieniową w wymiarze do 120 godzin,
  • poszerzony dostęp do rehabilitacji w ramach NFZ,
  • refundację sprzętu zgodnie ze zleceniami lekarskimi,
  • obsługę poza kolejnością w aptekach.
Prawa te zostały szczegółowo opisane w rządowym informatorze, wskazano tam też rodzaje instytucji realizujących program. Z ich egzekwowaniem bywa różnie, podobnie jak z wiedzą o zapisach ustawy wśród personelu rejestrującego wizyty. W takich przypadkach należy zadzwonić do odpowiedniego oddziału NFZ (lub na infolinię NFZ: 800 190 590), który pokieruje nas i da odpowiednie instrukcje postępowania.
Warto wiedzieć, że powyższe przywileje (poza prawem do jednorazowego świadczenia) przysługują także dziecku, które legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności (zgodnie z art. 12 pkt. 3
 
 
Treść ustawy Za życiem oraz rządowy Informator dostępne są na stronie: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,146,za-zyciem