ZASIŁEK MACIERZYŃSKI I USTAWA ZA ŻYCIEM

Rodzic dziecka w WWS może starać się o pomoc instytucjonalną i finansową w ramach kilku podmiotów i programów. Rodziny mogą także uzyskać zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” oraz być beneficjentami ogólnodostępnych programów typu Rodzina 500 + czy Dobry start 300 +. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej (MOPS, GOPS) w miejscu zamieszkania.

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI I USTAWA ZA ŻYCIEM

Rodzic dziecka w WWS może starać się o pomoc instytucjonalną i finansową w ramach kilku podmiotów i programów. Rodziny mogą także uzyskać zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” oraz być beneficjentami ogólnodostępnych programów typu Rodzina 500 + czy Dobry start 300 +. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w ośrodku pomocy społecznej (MOPS, GOPS) w miejscu zamieszkania.

Zasiłek macierzyński

Kobieta, która urodzi w Polsce dziecko, a wcześniej była zatrudniona na umowę o pracę, najczęściej przechodzi na urlop macierzyński. Zasadniczo może składać się on z maksymalnie 52 tygodni, z czego 6 pierwszych jest obowiązkowych. Jest to pewne uproszczenie, ale opisuje bodaj najczęściej spotykaną sytuację. Nie inaczej może być w przypadku matki dziecka niepełnosprawnego. Warto jednak pamiętać, że jeśli dziecko wymaga opieki szpitalnej, a mama po porodzie wykorzystała co najmniej 8 tygodni zasiłku macierzyńskiego, może ona przerwać okres pobierania zasiłku, a pozostałą jego część wykorzystać po wypisaniu dziecka ze szpitala. W czasie pobytu dziecka w szpitalu może skorzystać z zasiłku opiekuńczego. To dobra opcja, zwłaszcza w momencie, gdy pobyt dziecka w szpitalu będzie trwał kilka tygodni lub miesięcy. Wymaga to jednak dobrej logistyki i pokonania machiny biurokratycznej, co może być niełatwe w wypadku, gdy mama z dzieckiem przebywa w placówce oddalonej nawet kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania (składania wniosków). 

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego część mam dzieci z WWS może wrócić do pracy. Ze względu na stan dziecka i konieczność sprawowania stałej opieki może okazać się to niemożliwe. Część rodziców rozważa przejście na urlop wychowawczy. Jeśli dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności, rodzic może skorzystać z dodatkowego urlopu wychowawczego w wymiarze do lat 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 lat. Ze względów finansowych korzystniejsze może okazać się zrezygnowanie z pracy i przejście na świadczenie pielęgnacyjne. Jest to możliwe w przypadku, gdy dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności z uwzględnieniem pkt. 7 i 8 (Tak/wymaga/dotyczy). 

Ustawa Za życiem

W czasie pierwszego pobytu dziecka w szpitalu (po urodzeniu) lub nawet jeszcze w czasie ciąży warto zatroszczyć się o zaświadczenie o urodzeniu dziecka z ciężką lub nieuleczalną wadą serca od lekarza, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Umożliwi no korzystanie z przywilejów „Ustawy Za życiem”. Ważnym jej punktem jest przyznanie jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł rodzicowi / rodzicom. Wniosek można złożyć w odpowiednim dla miejsca zamieszkania GOPSie / MOPSie nie później niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. 

Zgodnie z zapisami ustawy matka ma ułatwiony dostęp do leczenia i opieki okołoporodowej w ośrodku o najwyższym tj. III stopniu referencyjności. 

Dzieciom z ciężkimi wadami ustawa gwarantuje:

  • szybszy dostęp do specjalistów (d 7 dni od zgłoszenia się), lepszą diagnostykę,
  • dostęp do lekarza POZ na zasadach ustalonych dla osób uprzywilejowanych, tj w dniu zgłoszenia. W praktyce bywa różnie. Czasem osoby rejestrujące nie wiedzą o takich zapisach, czasem nie mają możliwości ich stosowania…
  • rodzina może starać się także o pomoc prawną, opiekę hospicyjną,
  • w MOPS/GOPS Można się starać o wsparcie asystenta rodziny oraz objęcie tzw. opieką wytchnieniową w wymiarze do 120 godzin, zapewnioną przez wykwalifikowany personel,
  • ponadto ustawa zapewnia poszerzony dostęp do rehabilitacji w ramach NFZ, refundację sprzętu zgodnie ze zleceniami lekarskimi i  obsługę poza kolejnością w aptekach.

To tylko wybrane aspekty Ustawy Za życiem, szczegółowy opis znajduje się w akcie prawnym oraz na stronie NFZ.