ZASIŁKI I ŚWIADCZENIA

Jeśli dziecko uzyskało Orzeczenie o niepełnosprawności rodzic może starać się o świadczenia pieniężne i wsparcie w ośrodku pomocy społecznej. U rodzica, który był do tej pory aktywny zawodowo i z powodzeniem uczestniczył w życiu społecznym może budzić to spory dyskomfort.

Świadczenie pielęgnacyjne – 2458 zł (zmiana kwoty od stycznia 2023)

Przysługuje rodzicowi, który zrezygnował z pracy lub nie podjął zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem (tj. posiadającym Orzeczenie o Niepełnosprawności z uwzględnionymi łącznie pkt. 7 i 8.) Aby je otrzymać trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (częściej w ośrodku pomocy społecznej MOPS lub GOPS, któremu gmina przekazuje realizację świadczeń rodzinnych). Do wniosku należy załączyć świadectwo pracy, orzeczenie o niepełnosprawności dziecka oraz akt urodzenia. 

Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu na członka rodziny.

 • Jeśli przebywasz na urlopie macierzyńskim, nie musisz z niego rezygnować po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności dziecka. Rozważ przejście na świadczenie pielęgnacyjne tylko wówczas, gdy jest to bardziej korzystne. 
 • Przechodzą na świadczenie urząd nadal opłaca Ci składki emerytalne. Robi to jednak tylko do momentu, gdy Twój łączny okres składkowy (czyli razem z tymi latami, gdy pracowałaś) wynosi 20.

Zasiłek pielęgnacyjny – 215,84 zł

O zasiłek można się starać w momencie otrzymania orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka (łącznie ze świadczeniem pielęgnacyjnym lub niezależnie od niego). Jego wysokość nie zależy od wysokości dochodów wnioskodawcy. Aby go otrzymać należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania (częściej w ośrodku pomocy społecznej MOPS lub GOPS, któremu gmina przekazuje realizację świadczeń rodzinnych).

Inne świadczenia

Niezależnie od osiąganych dochodów rodzic lub opiekun dziecka niepełnosprawnego może ponadto starać się o inne świadczenia na zasadach ogólnych:

 • zapomogę z tytułu urodzenia dziecka tzw. „becikowe” (1000 zł)
 • zapomogę „Za życiem” czyli świadczenie z tytułu urodzenia dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu (4000 zł)
 • wsparcie z programu Rodzina 500 + (500 zł na każde dziecko, od 2022 r. wypłaca ZUS)
 • wsparcie z programu Dobry start 300 + (300 zł w przypadku dzieci w wieku szkolnym)
 • wsparcie w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 36 miesięcy. Łącznie do 12 000 zł, wypłaca ZUS)
 • dofinansowanie dojazdów do przedszkola dla dzieci (przyznaje gmina)

A jeśli spełniają odpowiednie kryterium dochodowe, również:

 • zasiłek rodzinny (w wysokości 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia i 124,00 zł na dziecko w wieku od 5 roku życia do 18 roku życia, 135,00 zł na dziecko uczące się powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia). Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674,00 zł lub, w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności – 764,00 zł.
 • dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego (90 zł na dziecko poniżej 5 roku życia, i 110 zł na dziecko powyżej 5 roku życia). Przyznawany jest tylko wówczas, gdy rodzic / opiekun ma prawo do zasiłku rodzinnego.
 • inne dodatki do zasiłku rodzinnego.

Zasiłki celowe i zapomogi na zasadach ogólnych ustalonych przez MOPS/GOPS w miejscu zamieszkania.