ULGA REHABILITACYJNA 

Rodzice dzieci niepełnosprawnych, którzy składają do Urzędu Skarbowego roczne zeznanie podatkowe (PIT) mogą skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. To szerokie pojęcie, obejmujące katalog wydatków, które można odliczyć od dochodu. Rozróżnia się 3 grupy wydatków
 • odliczenia na leki (liczone w skali miesiąca wg wzoru) 

 • odliczenia limitowane (do określonej kwoty, nawet jeśli wydatki były wyższe, m.in. ulga na używanie samochodu)

 • odliczenia nielimitowane (odliczeniu podlega pełna kwota, w oparciu o fakturę wystawioną na nazwisko dziecka)

WAŻNE!

 • Odliczeń można dokonać w zeznaniu podatkowym: PIT-37, PIT-36, PIT-28 oraz poprzez załącznik PIT-0.
 • Należy pamiętać, że odliczeniu podlegają tylko wydatki faktycznie poniesione przez rodzica, a nie te, które zostały pokryte przez NFZ, PFRON, zakładowy FŚS czy zakupione/zrefundowane przez fundację.
 • Ze względu na obniżenie kwoty wolnej od podatku z tej ulgi podatkowej może skorzystać osoba niepełnosprawna (lub osoba mająca na utrzymaniu osobę niepełnosprawną), jeśli jej dochód przekroczył w roku 2022 kwotę 30 tys. zł. Osoby o niższym rocznym dochodzie z ulgi nie skorzystają. Pozostałe zasady odliczenia pozostają bez zmian.

ODLICZENIA NA LEKI

Odliczeniu podlega kwota stanowiąca różnicę pomiędzy poniesionymi wydatkami w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Podstawą jest pisemne zalecenie lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura wystawiona na osobę fizyczną – w tym wypadku dziecko.

WYDATKI LIMITOWANE

W tym przypadku których odliczyć można kwotę do określonego pułapu. Zalicza się tu m.in. ulgę za używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną na potrzeby związane z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne (do kwoty 2280 zł). Podstawą odliczenia jest dowód rejestracyjny auta osobowego, w którym rodzic (opiekun prawny) widnieje jako właściciel lub współwłaściciel. Nawet jeśli orzeczenie o niepełnosprawności zostało wydane w trakcie roku, odliczeniu może podlegać pełna kwota 2280 zł. Jeśli w rodzinie jest dwoje dzieci niepełnosprawnych i dwa samochody, można wówczas odliczyć dwukrotność tej kwoty, ale tylko jeśli każde z aut zarejestrowane jest na innego rodzica (własność lub współwłasność). Nie ma konieczności przedstawiania dowód poniesionych w tym wypadku wydatków na paliwo.

Do tej grupy zalicza się także m.in: pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne od tego roku również podlegają odliczeniu do kwoty 2280 zł.

WYDATKI NIELIMITOWANE (możliwość odliczenia pełnej kwoty).

Ich katalog został ściśle określony i w 2021 r. poszerzone. Są to:

 • wydatki poniesione na adaptację i wyposażenie mieszkań stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • wydatki poniesione na przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnych,
 • wydatki poniesione na zakup, naprawę i najem sprzętu rehabilitacyjnego,
 • wydatki poniesione na zakup, naprawę i najem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych oraz wyposażenia umożliwiającego ich używanie zgodnie z przewidzianym zastosowaniem,
 • odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym,
 • odpłatny pobyt w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym,
 • odpłatny pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej,
 • wydatki poniesione w związku z zabiegami rehabilitacyjnymi lub leczniczo-rehabilitacyjnymi,
 • opieka pielęgniarska w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa,
 • opłacenie tłumacza języka migowego,
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia,
 • odpłatny konieczny przewóz na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne:
 • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego, osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16. również innymi niż karetka środkami transportu sanitarnego,
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:
 • na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zakładach rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo- leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia.

Warto pamiętać, że US może (i chętnie to robi) skorzystać z możliwości skontrolowania, czy prawidłowo naliczyliśmy ulgę. Wówczas będzie od nas wymagał, w zależności od tego, co odliczyliśmy np.

 • aktu urodzenia dziecka (który potwierdza, że jesteśmy rodzicami, czyli mamy prawo do ulg)
 • dowodu osobistego
 • orzeczenia o niepełnosprawności dziecka
 • dowodu rejestracyjnego pojazdu
 • faktur za wydatki nielimitowane i leki 
 • recept, kart zleceń 
 • innych dokumentów