CO MOŻE RODZIC NA ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM?

 

W uproszczeniu świadczenie pielęgnacyjne przysługuje rodzicowi/opiekunowi* dziecka niepełnosprawnego (które posiada orzeczenie o niepełnosprawności z oznaczonymi pkt 7 i 8) z tytułu niepodjęcia lub rezygnacji z pracy. Rodzic spełniający te warunki powinien złożyć stosowny wniosek wraz z oświadczeniami oraz świadectwem pracy w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu zamieszkania. O samym świadczeniu piszemy szerzej na naszej stronie internetowej. Często jednak pojawia się pytanie, co można, a czego nie rodzicowi, by prawa do tego zasiłku nie został pozbawiony?

 

* a także innym osobom, określonym w przepisach szczegółowych

RODZIC NIE MOŻE:

 • podjąć pracy zarobkowej tj. takiej, która generuje dochód i jest opodatkowana czyli objęta obowiązkiem rozliczenia z Urzędem Skarbowym (w oparciu o PIT),
 • dotyczy to zarówno umowy o pracę jak i umów cywilnoprawnych tj. o dzieło i zlecenie oraz płatnych staży lub praktyk (w przypadku konieczności odbycia praktyki lub stażu konieczne jest zrzeczenie się wynagrodzenia),
 • prowadzić gospodarstwa rolnego,
 • być zarejestrowanym w urzędzie pracy i pobierać z tego tytułu zasiłku dla bezrobotnych,
 • mieć przyznanego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

RODZIC MUSI ROZWAŻYĆ, CO JEST KORZYSTNIEJSZE DLA NIEGO (TZW. ZBIEG ŚWIADCZEŃ), POBIERANIE ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO CZY:

 • pobieranie zasiłku macierzyńskiego,
 • pobieranie świadczenia rodzicielskiego (tzw. „Kosiniakowego”),
 • pobieranie rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego (dla rodzica co najmniej 4 dzieci, który jest w wieku emerytalnym),
 • pobieranie renty, renty socjalnej, emerytury, lub zasiłku przedemerytalnego itd.

RODZIC MOŻE (O ILE NIE WPŁYWA TO NEGATYWNIE NA OPIEKĘ NAD DZIECKIEM):

 • kształcić się tj. uczyć w szkole każdego stopnia – płatnej lub bezpłatnej,
 • brać udział w kursach szkoleniach,
 • prowadzić i brać udział w pracach organizacji pozarządowych w tym fundacji i stowarzyszeń (o ile działalność tej osoby ma charakter niezarobkowy),
 • uczestniczyć w różnych formach wolontariatu,
 • brać udział w pracach np. rady gminy/miasta/powiatu/sejmu i pobierać z tego tytułu dietę,
 • prowadzić jako osoba fizyczna sprzedaż nieopodatkowaną, ale zgodną z przepisami podatkowymi (np. sprzedać rzeczy po swoim dziecku na portalu sprzedażowym),
 • prowadzić sprzedaż jak wyżej, wskazując jako rachunek subkonto dziecka w fundacji.
 • przyjmować darowizny i spadki,
 • uruchomić zbiórkę np. na leczenie dziecka.

DZIECKO NIE MOŻE:

 • być w związku małżeńskim,
 • przebywać więcej niż 5 dni w tygodniu w ośrodku zapewniającym całodobową opiekę.

DZIECKO MOŻE:

 • uczęszczać do przedszkola, szkoły każdego typu (a nawet powinno realizować obowiązek szkolny)

Jeśli trafi Ci się możliwość zarobku, która nie wpływa na opiekę nad Twoim dzieckiem (np. w formie home office lub w czasie pobytu dziecka w przedszkolu/szkole) możesz zgłosić do OPS podjęcie pracy, zawieszając w ten sposób wypłatę świadczenia pielęgnacyjnego na czas trwania umowy. Jeśli nie uda Ci się pogodzić pracy z opieką nad dzieckiem, możesz ponownie złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia. Zasada ta obowiązuje do momentu, gdy ważne jest orzeczenie o niepełnosprawności Twojego dziecka (zawierające pkt 7 i 8, ponieważ to ono daje Ci prawo (nie obowiązek!) pobierania świadczenia pielęgnacyjnego. A prawo to wygasa dopiero wraz z wygaśnięciem orzeczenia.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz analiza wyroków Trybunału Konstytucyjnego i sądów administracyjnych oraz orzeczeń Samorządowych Kolegiów Odwoławczych.